Kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng Hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

562

KỶ NIỆM 77 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945 – 19/8/2022) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (2/9/1945 – 2/9/2022)