Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá...

Ngày 24/11/2023, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII ban hành Nghị quyết số 45-NQ/TW về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu...

Quyết định về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của...

Quyết định số 2395/QĐ-UBND ngày 3/7/2020 do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong ký về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Hội...

Thể lệ Giải thưởng Sáng tạo Thành phố_ Lĩnh vực khoa học kỹ thuật

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật ban hành Thể lệ Giải thưởng Sáng tạo Thành phố lần 2 - năm 2021, lĩnh vực khoa học kỹ thuậtThông tin chi tiết tại...

Quy chế xét tặng Giải thưởng Sáng tạo Thành phố

Ngày 04 tháng 12 năm 2020, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4515/QĐ-UBND Quyết định về việc Ban hành Quy chế xét tặng Giải...

Quy chế xét tặng Giải thưởng Sáng tạo Thành phố

Quyết định số 1164/QĐ-UBND ngày 03/4/2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng Sáng tạo Thành Phố Hồ Chí Minh, Nội dung quyết...