Home Hội đồng Khoa học TPHCM Quy chế tổ chức hoạt động

Quy chế tổ chức hoạt động

Quyết định về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của...

Quyết định số 2395/QĐ-UBND ngày 3/7/2020 do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong ký về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Hội...

Quy chế tổ chức và hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học...

Quyết định số 83/QĐ-LHH, ngày 24 tháng 11 năm 2020 về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí...

Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học Thành phố

Ngày 03 tháng 7 năm 2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 2395/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt...