Quyết định về việc kiện toàn nhân sự Hội đồng Khoa học

1665

Ngày 03 tháng 7 năm 2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 2394/QĐ-UBND về việc kiện toàn nhân sự Hội đồng Khoa học Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

Giáo sư – Tiến sĩ Nguyễn Văn Phước, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Thành phố Hồ Chí Minh thay Giáo sư – Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Giao. Thông tin Quyết định đính kèm: QĐ về kiện toàn nhân sự Hội đồng Khoa học TP