Giới thiệu chung

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC

VÀ KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 1. Tên gọi, biểu tượng

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập và đi vào hoạt động theo Quyết định số 27/QĐ-UB ngày 21 tháng 02 năm 1986 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên tiếng Việt: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên tiếng nước ngoài: Ho Chi Minh City Union of Science and Technology Associations.

Tên viết tắt: HCM.USTA

Biểu tượng:

 1. Tôn chỉ, mục đích

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (gọi tắt là Liên hiệp Hội) là tổ chức chính trị – xã hội của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Mục đích của Liên hiệp Hội là tập hợp, đoàn kết, phát huy sức sáng tạo, tiềm năng trí tuệ của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và xây dựng nền kinh tế tri thức, góp phần bảo vệ Tổ quốc và thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

 1. Địa vị pháp lý, trụ sở

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh có tư cách pháp nhân, có con dấu, có tài khoản riêng (tiền Việt Nam và ngoại tệ), có tạp chí riêng; hoạt động theo quy định pháp luật Việt Nam và Điều lệ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Trụ sở làm việc của Liên hiệp Hội đặt tại: 224 Điện Biên Phủ, phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

 1. Nguyên tắc tổ chức, hoạt động
 • Tự nguyện, tự quản và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật.
 • Dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch.
 • Không vì mục đích lợi nhuận.
 • Tuân thủ Hiến pháp, pháp luật, Điều lệ và Quy chế của Liên hiệp Hội.
 1. Chức năng
  1. Tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ người Việt Nam ở trong và ngoài nước.
  2. Điều hòa, phối hợp và hướng dẫn hoạt động của các Hội thành viên.
  3. Làm cầu nối giữa các Hội thành viên với các cơ quan của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh và các tổ chức có liên quan nhằm giải quyết những vấn đề chung đối với đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ của Liên hiệp Hội.
  4. Đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức thành viên và của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ thành phố.
 2. Nhiệm vụ
  1. Chấp hành các quy định của pháp luật có liên quan đến tổ chức, hoạt động của Liên hiệp Hội và Điều lệ của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. Không được lợi dụng hoạt động của Liên hiệp Hội để làm phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự xã hội, đạo đức, thuần phong mỹ tục, truyền thống của dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức.
  2. Tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; các Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình, Đề án, Kế hoạch của Thành phố trong đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ.
  3. Kiện toàn và phát triển tổ chức bộ máy hoạt động của Liên hiệp Hội; tăng cường mối liên kết và điều hòa phối hợp các hoạt động giữa Liên hiệp Hội với các Hội thành viên, các đơn vị trực thuộc.
  4. Tập hợp, đoàn kết, vận động đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ phát huy truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tính trung thực, đạo đức nghề nghiệp và tinh thần hợp tác, sáng tạo trong mọi hoạt động. Thu hút trí thức khoa học và công nghệ trong và ngoài Thành phố, trí thức khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài tham gia tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố.
  5. Đề xuất, tham mưu cho Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành các chủ trương, cơ chế, chính sách của thành phố; đặc biệt là về chính sách đối với trí thức khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo.
  6. Chủ động tư vấn, phản biện và giám định xã hội nhằm góp phần xây dựng cơ sở khoa học và cơ sở thực tiễn cho việc hoạch định và đề ra các chủ trương, chính sách, các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, các dự án quan trọng của Thành phố.
  7. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, đẩy mạnh hợp tác chuyển giao các tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống, bảo vệ môi trường sinh thái, ứng phó với biến đổi khí hậu, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của thành phố và khu vực.
  8. Tham gia phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ trong nhân dân; xây dựng xã hội học tập, góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài; tham gia đào tạo đại học, sau đại học; bồi dưỡng chuyên gia trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.
  9. Tham gia các hội đồng liên quan đến lĩnh vực khoa học công nghệ của thành phố như Hội đồng Khoa học thành phố, Hội đồng xét sáng kiến cấp thành phố và các Hội đồng khác có liên quan.
  10. Tham gia phát triển cộng đồng bằng các hoạt động thiết thực, góp phần giảm nghèo bền vững, chăm sóc sức khỏe nhân dân và các hoạt động xã hội khác.
  11. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật với vai trò là Trưởng ban Tổ chức Hội thi; phối hợp với Thành Đoàn trong Hội thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng theo định kỳ; tuyên truyền, vận động đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia phong trào quần chúng tiến quân vào khoa học công nghệ.
  12. Phối hợp với các tổ chức thành viên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh triển khai các hoạt động chung nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp, tăng cường liên minh công nhân – nông dân – trí thức và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
  13. Phản ánh tâm tư, nguyện vọng và ý kiến đóng góp của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ với Thành ủy, Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh.
  14. Tham gia đấu tranh bảo vệ hòa bình, chống chiến tranh, góp phần xây dựng và củng cố tình hữu nghị, sự hiểu biết và hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực hoạt động thuộc chức năng của Liên hiệp Hội.
  15. Tăng cường hợp tác với các Hội, các tổ chức phi chính phủ của các nước, thực hiện hợp tác quốc tế theo quy định của pháp luật.
  16. Quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí của Liên hiệp Hội theo đúng quy định của pháp luật.
  17. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.
 3. Quyền hạn
  1. Tuyên truyền về tôn chỉ, mục đích của Liên hiệp Hội.
  2. Đại diện cho các Hội thành viên trong mối quan hệ đối nội, đối ngoại có liên quan đến chức năng nhiệm vụ của Liên hiệp Hội.
  3. Điều hòa, phối hợp hoạt động của các Hội thành viên, hòa giải các tranh chấp nội bộ (nếu có).
  4. Làm đầu mối liên kết giữa các Hội thành viên với các cơ quan Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh và các Đoàn thể khác nhằm giải quyết những vấn đề chung đối với đội ngũ trí thức của Liên hiệp Hội.
  5. Đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các Hội thành viên và đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ của Thành phố.
  6. Phổ biến, bồi dưỡng, tập huấn các kiến thức, kỹ năng hoạt động cho hội viên; cung cấp thông tin cần thiết cho hội viên theo quy định của pháp luật.
  7. Tham gia các chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu, tư vấn, phản biện và giám định xã hội theo đề nghị của cơ quan nhà nước; cung cấp các dịch vụ công về các vấn đề thuộc lĩnh vực hoạt động của Liên hiệp Hội và các Hội thành viên, tổ chức dạy nghề, truyền nghề theo quy định của pháp luật.
  8. Tổ chức các hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội độc lập nhằm góp phần xây dựng cơ sở khoa học, cơ sở thực tiễn cho việc hoạch định các chủ trương, chính sách, các chương trình, kế hoạch của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố về phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, bảo vệ môi trường, tăng cường củng cố an ninh quốc phòng; tham gia giám sát độc lập đối với các đề án, công trình quan trọng.
  9. Tham gia ý kiến vào các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến nội dung hoạt động Liên hiệp Hội và các Hội thành viên theo quy định của pháp luật. Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các vấn đề liên quan tới sự phát triển Liên hiệp Hội và lĩnh vực Hội hoạt động.
  10. Được tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức các hoạt động dịch vụ khác theo quy định của pháp luật và được cấp chứng chỉ hành nghề khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.
  11. Phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan để thực hiện nhiệm vụ của Liên hiệp Hội.
  12. Tham gia và thực hiện các thỏa thuận hợp tác quốc tế theo quy định của Nhà nước.
  13. Thành lập pháp nhân thuộc Liên hiệp Hội theo quy định của pháp luật.
  14. Được gây quỹ Hội trên cơ sở đóng góp tự nguyện của các Hội thành viên và các nguồn thu từ hoạt động kinh doanh, dịch vụ theo quy định của pháp luật để tự trang trải về kinh phí hoạt động.
  15. Được nhận các nguồn tài trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật. Được Nhà nước hỗ trợ kinh phí đối với những hoạt động gắn với nhiệm vụ của Nhà nước giao.
 4. Thường trực Liên hiệp Hội nhiệm kỳ VII (2019-2024)

– GS. TS. Nguyễn Văn Phước     Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội.

– PGS. TS. Nguyễn Thế Nghĩa     Phó bí thư Đảng đoàn, Phó chủ tịch Thường trực Liên hiệp Hội.

– CN. Dương Nam                      Ủy viên Đảng đoàn, Tổng thư ký Liên hiệp Hội.

 1. Cơ quan Liên hiệp Hội
  1. Cơ quan Liên hiệp Hội là bộ máy tham mưu, giúp việc của Liên hiệp Hội do Tổng Thư ký trực tiếp điều hành để tổ chức phối hợp triển khai và thực hiện các Nghị quyết của Đại hội, của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Liên hiệp Hội.
  2. Cơ quan Liên hiệp Hội gồm các phòng như: Văn thư – Lưu trữ; Tài chính – Quản trị; Ban Thư ký; các ban chuyên môn, thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo từng vị trí việc làm được phân công.
 2. Đơn vị trực thuộc, đơn vị thành viên
  1. Đơn vị trực thuộc do Liên hiệp Hội quyết định thành lập, hoạt động theo quy chế tổ chức và hoạt động của đơn vị do Chủ tịch Liên hiệp Hội phê duyệt. Đơn vị trực thuộc hoạt động trên nguyên tắc tự chủ, tự hạch toán và cân đối thu chi; tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về lĩnh vực mà đơn vị đăng ký hoạt động.
  2. Đơn vị thành viên là tổ chức do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền quyết định thành lập, hoạt động trong phạm vi thành phố Hồ Chí Minh, tự nguyện tham gia Liên hiệp Hội và được Ban Chấp hành Liên hiệp Hội xem xét công nhận. Chủ tịch Liên hiệp Hội ra quyết định phân công thủ trưởng đơn vị thành viên.
  3. Các đơn vị trực thuộc và đơn vị thành viên phải nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương chính sách và pháp luật của Nhà nước, các quy định của cấp quản lý Nhà nước có liên quan; tôn trọng và chấp hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Liên hiệp Hội thành phố.
  4. Tham gia các hoạt động của Liên hiệp Hội; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ (6 tháng và hàng năm) hoặc đột xuất theo yêu cầu của Thường trực Liên hiệp Hội.
  5. Có nghĩa vụ đóng góp nguồn lực cho hoạt động của Liên hiệp Hội.