Home Giới thiệu

Giới thiệu

Danh sách Ban Chấp hành Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật...

Danh sách Ban Chấp hành Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ VII (2019-2024)Xem chi tiết trong link: BCH NK 7 (thang6.2023)

Quy chế tổ chức và hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học...

Quyết định số 83/QĐ-LHH, ngày 24 tháng 11 năm 2020 về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí...