Một số kết quả nổi bật Đại hội tổ chức cơ sở Đảng nhiệm kỳ 2020-2025

192

Theo thông tin từ Ban tổ chức Trung ương tính đến ngày 30.6.2020, kết quả Đại hội cấp cơ sở như sau: tổng số cấp ủy viên đã được bầu là 298.846 người; tổng số Ban thường vụ đã được bầu là: 57.684 người…