Nghị quyết Hội nghị chuyên đề lần thứ 48 Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa X

818

Thông báo về Nghị quyết số 25-NQ/TU ngày 11 tháng 9 năm 2020, Nghị quyết Hội nghị chuyên đề lần thứ 48 Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa X đính kèm: NQ 25/TU ngày 11.9.2020