Ban tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 27 họp triển khai thể lệ Hội thi

424

(LHH – TPHCM) Ngày 09/9/2022, Ban tổ chức, Ban thư ký Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 27 họp triển khai thể lệ Hội thi. PGS.TS Dương Hoa Xô, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh chủ trì buổi họp.

PGS.TS Dương Hoa Xô, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh chủ trì buổi họp.

Theo đó, thực hiện Kế hoạch số 2201/KH-UBND ngày 01/7/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về triển khai thực hiện Đề án tổ chức Phong trào thi đua sáng tạo và các giải thưởng sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 – 2025; Thực hiện Kế hoạch số 2200/KH-UBND ngày 01/7/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về triển khai thực hiện Đề án tổ chức Phong trào thi đua sáng tạo và các giải thưởng sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021; Thực hiện công văn số 563/BTĐKT-PPT ngày 20 tháng 12 năm 2021 của Ban Thi đua – Khen thưởng (Sở Nội vụ), Liên hiệp Hội đã xây dựng Kế hoạch số 221/LHH-KHCN ngày 27/12/2021 kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổ chức Phong trào thi đua sáng tạo và các giải thưởng sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 – 2025.

Nhiều sở, ngành tại TPHCM tham gia Ban tổ chức/Ban thư ký Hội thi

Thực hiện Quyết định số 4515/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh; Quyết định số 1942/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố về sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế xét tặng Giải thưởng sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh; kế hoạch số 2289/KH-UNND ngày 07/7/2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố về tổ chức Giải thưởng sáng tạo Thành phố lần thứ 3 – năm 2023, Liên hiệp Hội đã ban hành Thể lệ xét tặng Giải thưởng sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật (Quyết định số 26/QĐ-LHH ngày 25/7/2022).

Về công tác tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật Thành phố: Ủy ban nhân dân thành phố đã ra Quyết định số 1458/QĐ-UBND ngày 04/5/2022 về việc ban hành quy chế các hội thi, cuộc thi sáng tạo khoa học công nghệ và kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó Liên hiệp Hội là cơ quan phụ trách Hội thi. Liên hiệp Hội đã thành lập Ban Tổ chức, Ban Thư ký Hội thi; thông qua thể lệ Hội thi lần thứ 27. Lễ phát động Hội thi đã được tổ chức ngày 04/8/2022.

Các thành viên dự họp chụp ảnh lưu niệm

Thông tin chi tiết về Lễ phát động và thể lệ tham dự Hội thi, xem tại đây: https://hcmusta.org.vn/le-phat-dong-hoi-thi-sang-tao-ky-thuat-thanh-pho-ho-chi-minh-lan-thu-27-2021-2022/.

* Thông tin thêm: Giải thưởng Sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 3 (2022 – 2023), Liên hiệp Hội phụ trách lĩnh vực 6 về khoa học kỹ thuật cũng đã được phát động đến các đơn vị khoa học công nghệ cùng thời điểm với phát động Hội thi.

(Nguồn: Ban Khoa học, Công nghệ và Tư vấn phản biện; Ban Truyền thông và Phổ biến kiến thức – Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh)