BÁO CÁO ĐỀ DẪN HỘI THẢO KHOA HỌC “BÁC HỒ VỚI TRÍ THỨC NAM BỘ”

60

(LHH – TP.HCM) Báo cáo đề dẫn Hội Thảo Khoa Học “Bác Hồ Với Trí Thức Nam Bộ” do PGS.TS. Nguyễn Thế Nghĩa, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh trình bày.

Xem toàn văn bài phát biểu tại đây: BC đề dẫn NTNGHIA 26-10

Xem thông tin Hội thảo:

  1. HỘI THẢO KHOA HỌC “BÁC HỒ VỚI TRÍ THỨC NAM BỘ” (Phần mở đầu)

    https://hcmusta.org.vn/hoi-thao-khoa-hoc-bac-ho-voi-tri-thuc-nam-bo-phan-mo-dau/

  2. HỘI THẢO KHOA HỌC “BÁC HỒ VỚI TRÍ THỨC NAM BỘ” (các báo cáo tham luận)