Báo cáo đề dẫn Hội thảo Khoa học “Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh – Thành phố văn hóa, hiện đại, nghĩa tình”

679
PGS. TS. Nguyễn Thế Nghĩa, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TPHCM

Trích báo cáo đề dẫn tại hội thảo khoa học “Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh – Thành phố văn hóa, hiện đại, nghĩa tình”, ngày 15 tháng 12 năm 2021 tại Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP.HCM của PGS. TS. Nguyễn Thế Nghĩa, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TPHCM:

“Xây dựng “Thành phố Hồ Chí Minh – Thành phố văn hóa, hiện đại, nghĩa tình” là một tất yếu lịch sử, có nội dung sâu sắc và toàn diện, đáp ứng nhu cầu và khát vọng của Đảng bộ và nhân dân Thành phố, đã được các nhà khoa học phản ánh trong 69 tham luận in trong kỷ yếu (dưới các góc độ phong phú và gam màu đậm, nhạt khác nhau), song còn tản mạn, chưa đầy đủ, sâu sắc và toàn diện. Dưới ánh sáng Đại hội XIII của Đảng và Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021, cùng với những chỉ dẫn của Đại hội XI Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh về xây dựng “Thành phố Hồ Chí Minh – Thành phố văn hóa, hiện đại, nghĩa tình”, Hội thảo tập trung thảo luận và làm rõ các vấn đề sau:

Một là, cơ sở khoa học – thực tiễn xây dựng “Thành phố văn hóa, hiện đại, nghĩa tình” (kinh tế, xã hội, văn hóa, môi trường, nguồn nhân lực,….).

Hai là, nội dung xây dựng “Thành phố văn hóa, hiện đại, nghĩa tình”, bao gồm:

– Những giá trị văn hóa truyền thống (trong đó có những giá trị cốt lõi tạo nên bản sắc văn hóa Thành phồ Hồ Chí Minh) cần được kế thừa, phát huy, phát triển.

– Những tinh hoa văn hóa nhân loại trong nhiều lĩnh vực (kinh tế, văn hóa, chính trị, đạo đức, pháp quyền, môi trường, giáo dục, đô thị hóa, kiến trúc, giao thông….) cần được tiếp thu có chọn lọc và ứng dụng sáng tạo ở Thành phố.

– Những giá trị văn hóa Hồ Chí Minh (tư tưởng, đạo đức, phong cách,…) cần được hiện thực hóa một cách sinh động, sâu sắc trong “không gian văn hóa Hồ Chí Minh”, trong “môi trường văn hóa lành mạnh” và trong toàn bộ đời sống xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh.

Ba là, điều kiện và giải pháp xây dựng “Thành phố văn hóa, hiện đại, nghĩa tình”.

– Những yếu tố tác động đến xây dựng “Thành phố văn hóa, hiện đại, nghĩa tình” (bao gồm: toàn cầu hóa, cách mạng khoa học – công nghệ, cách mạng công nghiệp 4.0, kinh tế thị trường, biến đổi khí hậu, di dân….).

– Xây dựng các yếu tố “trụ cột” cho “Thành phố văn hóa, hiện đại, nghĩa tình” (bao gồm: kinh tế, xã hội, văn hóa, môi trường; cơ sở hạ tầng kỹ thuật, nguồn nhân lực chất lượng cao, thể chế và chính sách…).

– Các giải pháp xây dựng “Thành phố văn hóa, hiện đại, nghĩa tình” (nâng cao nhận thức; cơ chế, chính sách; kinh tế – xã hội; văn hóa, khoa học, giáo dục….).

Như vậy, xây dựng “Thành phố Hồ Chí Minh – Thành phố văn hóa, hiện đại, nghĩa tình” là sự nghiệp trọng đại, không chỉ đáp ứng nhu cầu, khát vọng của nhân dân Thành phố và cả nước, làm cho Thành phố chúng ta ngày càng phát triển hiện đại, thông minh, thịnh vượng, bền vững và nhân văn; mà còn thể hiện sự tôn kính và lòng biết ơn vô hạn với Chủ tịch Hồ Chí Minh – Người Anh hùng giải phóng dân tộc và Danh nhân văn hóa Thế giới”.

Xem đầy đủ báo cáo đề dẫn tại đây: Bao-cao-de-dan-hoi-thao-15-12