Thể lệ Giải thưởng Sáng tạo Thành phố_ Lĩnh vực khoa học kỹ thuật

904

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật ban hành Thể lệ Giải thưởng Sáng tạo Thành phố lần 2 – năm 2021, lĩnh vực khoa học kỹ thuật

Thông tin chi tiết tại đâyThể lệ Giải thưởng Sáng tạo_Lĩnh vực KHKT