Quy chế xét tặng Giải thưởng Sáng tạo Thành phố

847

Ngày 04 tháng 12 năm 2020, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4515/QĐ-UBND Quyết định về việc Ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng Sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh. Thông tin chi tiết tại đây QUY CHẾ GIẢI THƯỞNG SÁNG TẠO