Thể lệ xét tặng Giải thưởng sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 3 – năm 2023 trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật

113

Căn cứ Quyết định số 4515/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh; Quyết định số 1942/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố về sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế xét tặng Giải thưởng sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Kế hoạch số 2289/KH-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố về tổ chức Giải thưởng sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 3 – năm 2023;

Ngày 25 tháng 7 năm 2022, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh ban hành Thể lệ xét tặng Giải thưởng sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật như sau:

Thể lệ Giải thưởng Sáng tạo TPHCM-KHKT

Xem thêm: Giới thiệu về các nội dung Giải thưởng Sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 3 – năm 2023

Giới thiệu giải thưởng sáng tạo TPHCM 2023