Thể lệ Hội thi sáng tạo kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 27 (2021-2022)

609

Căn cứ Quyết định số 1458/QĐ-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2022, về Ban hành Quy chế tổ chức các hội thi, cuộc thi sáng tạo khoa học công nghệ và kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thành phố (Liên hiệp Hội) là cơ quan phụ trách Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Thành phố.

Ngày 28 tháng 7 năm 2022, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 27/QĐ-LHH về Thể lệ Hội thi sáng tạo khoa học công nghệ và kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 27 (2021-2022), xem tại đây: Thể lệ Hội thi STKT-2022