Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học Thành phố

822

Ngày 03 tháng 7 năm 2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 2395/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định đính kèm: Quyết định ban hành quy chế tổ chức và hoạt động