Home Hội đồng Khoa học TPHCM

Hội đồng Khoa học TPHCM

Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá...

Ngày 24/11/2023, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII ban hành Nghị quyết số 45-NQ/TW về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu...

Quyết định về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của...

Quyết định số 2395/QĐ-UBND ngày 3/7/2020 do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong ký về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Hội...

Quy chế tổ chức và hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học...

Quyết định số 83/QĐ-LHH, ngày 24 tháng 11 năm 2020 về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí...

“ĐỘI NGŨ TRÍ THỨC THÀNH PHỐ MANG TÊN BÁC ĐÓNG GÓP TÍCH CỰC,...

 Mở đầuThành phố Hồ Chí Minh là đô thị đặc biệt; trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ; đầu mối giao lưu và...

Quyết định số 1532/QĐ-UBND ngày 07/5/2021 về việc kiện toàn nhân sự Hội đồng...

(HĐKH-TPHCM) Ngày 07/5/2021, Chủ tịch UBND Thành phố HCM Nguyễn Thành Phong ký ban hành Quyết định số 1532/QĐ-UBND về việc kiện toàn nhân sự Hội đồng Khoa học Thành phố.Xem toàn văn...

Thể lệ Giải thưởng Sáng tạo Thành phố_ Lĩnh vực khoa học kỹ thuật

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật ban hành Thể lệ Giải thưởng Sáng tạo Thành phố lần 2 - năm 2021, lĩnh vực khoa học kỹ thuậtThông tin chi tiết tại...

Quy chế xét tặng Giải thưởng Sáng tạo Thành phố

Ngày 04 tháng 12 năm 2020, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4515/QĐ-UBND Quyết định về việc Ban hành Quy chế xét tặng Giải...

Quy chế xét tặng Giải thưởng Sáng tạo Thành phố

Quyết định số 1164/QĐ-UBND ngày 03/4/2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng Sáng tạo Thành Phố Hồ Chí Minh, Nội dung quyết...

Quyết định về việc kiện toàn nhân sự Hội đồng Khoa học

Ngày 03 tháng 7 năm 2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 2394/QĐ-UBND về việc kiện toàn nhân sự Hội đồng Khoa học...

Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học Thành phố

Ngày 03 tháng 7 năm 2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 2395/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt...