Hội nghị tiếp xúc Cử tri thuộc Liên hiệp Hội với Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh

516

Căn cứ Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết liên tịch số 525/2012/NQLT/UBTVQH13-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 27 tháng 9 năm 2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội;

Thực hiện Công văn số 357/ĐĐBQH-VP ngày 26 tháng 9 năm 2022 của Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV;

Nhằm tạo điều kiện cho cử tri thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh được tiếp xúc với đại biểu Quốc hội Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, qua đó đề xuất các ý kiến, nguyện vọng và kiến nghị với Quốc hội.

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thành phố (Liên hiệp Hội) tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri thuộc Liên hiệp Hội với đại biểu Quốc hội Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

Thời gian, địa điểm tổ chức hội nghị: 14 giờ ngày 12 tháng 10 năm 2022 tại Hội trường, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thành phố (số 224 đường Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3).

(Nguồn: Ban Truyền thông và Phổ biến kiến thức, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh)