Thể lệ Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 28

138

(LHH – TP.HCM) – Ngày 20 tháng 3 năm 2024, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 12/QĐ-LHH về Thể lệ Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 28.

Căn cứ Quyết định số 1458/QĐ-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2022, về Ban hành Quy chế tổ chức các hội thi, cuộc thi sáng tạo khoa học công nghệ và kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 5695/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về sửa đổi Quy chế tổ chức các hội thi, cuộc thi sáng tạo khoa học công nghệ và kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định số 1458/QĐ-UBND;

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 12/QĐ-LHH ngày 20 tháng 3 năm 2024 về Thể lệ Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 28.

Xem Thể lệ chi tiết tại đây: Thể lệ Hội thi STKT TPHCM.

Phiếu đăng ký Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh 2024, xem tại đây: Phiếu đăng ký2024

(Nguồn: Ban Khoa học, Công nghệ và Tư vấn, phản biện Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh)