Quy chế tổ chức và hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

1109

Quyết định số 83/QĐ-LHH, ngày 24 tháng 11 năm 2020 về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, xem toàn văn Quyết định tại đây: QĐ 83 – LHH Quy chế TC&HĐ của LHH Khóa VII.