Khai mạc Hội thảo khoa học “Văn hóa Hồ Chí Minh lan tỏa trong lòng người dân ở Thành phố Hồ Chí Minh”

266

Phát biểu khai mạc Hội thảo khoa học “Văn hóa Hồ Chí Minh lan tỏa trong lòng người dân ở Thành phố Hồ Chí Minh”

Kính thưa các vị khách quý!

Kính thưa các nhà khoa học!

Trước hết, cho phép tôi được thay mặt Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh và Ban Tổ chức Hội thảo nhiệt liệt chào mừng các vị khách quý và các nhà khoa học tham dự Hội thảo khoa học “Văn hóa Hồ Chí Minh lan tỏa trong lòng người dân ở Thành phố Hồ Chí Minh”. Kính chúc các vị sức khỏe, bình an, thành đạt và hạnh phúc.

– Kính thưa các vị khách quý và các nhà khoa học!

Cách đây 111 năm, tại Bến Nhà Rồng, người con ưu tú của dân tộc Việt Nam Nguyễn Tất Thành đã rời Tổ quốc ra đi tìm đường cứu nước với ý chí “đuổi thực dân, giải phóng đồng bào” để 30 năm sau trở về nước, Người cùng với Đảng lãnh đạo nhân dân làm cuộc Cách mạng Tháng Tám thành công, lập ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, mở ra kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc – kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Và sau đó, tiếp tục lãnh đạo nhân dân đánh thắng thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, thống nhất đất nước, đưa cả nước quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội. Tất cả những điều đó nói lên một sự thật là: Hồ Chí Minh đã cống hiến cả cuộc đời vĩ đại và giản dị cùng sự nghiệp cách mạng của mình cho dân tộc và nhân loại tiến bộ. Sự nghiệp cách mạng của Người cũng chính là sự nghiệp văn hóa; và văn hóa Hồ Chí Minh là kết tinh những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc với tinh hoa văn hóa nhân loại cùng giá trị của văn hóa mácxít, tỏa sáng và soi đường cho cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác; đồng thời, có những đóng góp quan trọng vào kho tàng giá trị văn hóa nhân loại. Vì vậy, vào năm 1987, UNESCO đã ra Nghị quyết ghi nhận và tôn vinh Hồ Chí Minh danh hiệu cao quý “Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa Thế giới”.

– Kính thưa các vị khách quý và các nhà khoa học!

Thành phố Hồ Chí Minh cho đến nay đã trải qua hơn 300 năm lịch sử. Đó là quá trình nhân dân chúng ta đã kiên cường, giữ vững và phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc, như: yêu nước, thương người, đoàn kết và năng động, sáng tạo trong đấu tranh dựng nước và giữ nước, coi trọng nghĩa tình, cởi mở thân thiện và hội nhập để phát triển. Với truyền thống tốt đẹp đó, vào năm 1976 Thành phố chúng ta chính thức được Quốc hội và nhân dân cả nước trao trọng trách và vinh dự lớn lao “mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Thực hiện trọng trách và vinh dự đó, qua hơn 36 năm đổi mới và phát triển, Thành phố Hồ Chí Minh luôn phấn đấu “cùng cả nước và vì cả nước”, không chỉ trở thành đầu tàu phát triển kinh tế cả nước (mỗi năm đóng góp hơn 20% GDP và gần 30% ngân sách cả nước), mà còn có những bước phát triển đột phá trong lĩnh vực văn hóa – xã hội để đi tới “Thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình”.

Tuy nhiên, trong bối cảnh mới, sự nghiệp cách mạng của Thành phố và cả nước yêu cầu Thành phố phải tiếp tục phát triển nhanh, toàn diện và bền vững “xứng đáng với niềm vinh dự là địa phương duy nhất của cả nước được mang tên Bác Hồ kính yêu”.

– Kính thưa các vị khách quý và các nhà khoa học!

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về “Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển bền vững về kinh tế, chính trị, văn hóa…. Phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc”; thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; đồng thời thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh về “Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành một không gian văn hóa Hồ Chí Minh, nơi tư tưởng, đạo đức, phong cách và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn hiện hữu thường xuyên, trở thành tinh thần, giá trị văn hóa đặc trưng của người dân, cán bộ, đảng viên của Thành phố mang tên Bác”, hôm nay chúng ta tiến hành Hội thảo để cùng nhau thảo luận về những vấn đề quan trọng sau:

Thứ nhất, nội dung, đặc điểm và những giá trị cốt lõi của văn hóa Hồ Chí Minh.

Thứ hai, làm rõ về khái niệm, nội dung và giải pháp xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh ở Thành phố mang tên Người.

Thứ ba, góp phần xây dựng các giải pháp cụ thể, thiết thực để lan tỏa giá trị văn hóa Hồ Chí Minh trong lòng người dân Thành phố.

Với tinh thần khoa học, dân chủ, thiết thực và tình yêu tha thiết Thành phố mang tên Bác Hồ vĩ đại, cho phép tôi được tuyên bố khai mạc Hội thảo khoa học “Văn hóa Hồ Chí Minh lan tỏa trong lòng người dân ở Thành phố Hồ Chí Minh”.

Kính chúc các vị khách quý, các nhà khoa học sứckhỏe, thành đạt, hạnh phúc; chúc Hội thảo thành công tốt đẹp!