Quy chế xét tặng Giải thưởng Sáng tạo Thành phố

659

Quyết định số 1164/QĐ-UBND ngày 03/4/2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng Sáng tạo Thành Phố Hồ Chí Minh, Nội dung quyết định đính kèm: Quyết định ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng Sáng tạo