Quyết định về việc kiện toàn nhân sự Hội đồng Khoa học Thành phố Hồ Chí Minh

52

(HĐKH – TP.HCM) – Ngày 22 tháng 5 năm 2024, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ký ban hành quyết định số 1786/QĐ-UBND về việc kiện toàn nhân sự Hội đồng Khoa học Thành phố Hồ Chí Minh.

Xem toàn văn quyết định tại đây: 1786-quyet_dinh_kien_toan_nhan_su_HDKH.

(Nguồn: Hội đồng Khoa học TP. Hồ Chí Minh)