Đại thắng mùa xuân năm 1975 – Giá trị và ý nghĩa lịch sử

517

Đại thắng mùa xuân năm 1975 là một trong những thắng lợi vĩ đại của dân tộc Việt Nam và nhân loại tiến bộ trong thế kỷ XX. Nó chứng tỏ một sự thật là, trong thời đại ngày nay, một dân tộc dù nhỏ với nền kinh tế chưa phát triển như Việt Nam, nhưng có chính nghĩa, có trí tuệ và tư duy sáng tạo cùng với lòng yêu nước quả cảm, thì có thể chiến thắng bất cứ kẻ thù xâm lược nào, dù chúng có to lớn và tàn bạo đến đâu.

Sau 55 ngày đêm thần tốc và quyết chiến (kể từ Chiến dịch Tây Nguyên đến Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử), cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 của quân và dân ta đã toàn thắng. Chúng ta đã làm phá sản kế hoạch “Việt Nam hóa chiến tranh” của Mỹ, đập tan ngụy quân, lật đổ ngụy quyền, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân, giữ cho Sài Gòn được gần như nguyên vẹn. Đó là sự phát triển sáng tạo khoa học – nghệ thuật chỉ đạo kết thúc chiến tranh “Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào”, thể hiện tầm cao của trí tuệ và văn hóa chính trị Việt Nam.

Với Đại thắng mùa xuân năm 1975, chúng ta đã giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên mới của dân tộc – kỷ nguyên cả nước phát triển trong hòa bình, thống nhất, độc lập, tự do và quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội. Có thể nói, Đại thắng mùa xuân năm 1975 là một trong những thắng lợi vĩ đại nhất, một trong những chiến công hiển hách nhất trong lịch sử phát triển của dân tộc, cùng với chiến thắng Bạch Đằng (năm 1288, chống quân Nguyên – Mông), chiến thắng Đống Đa (năm 1789, chống quân Thanh), chiến thắng Điện Biên Phủ (năm 1954, chống quân Pháp) đã ghi những dấu son vàng chói lọi trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam.

Đại thắng mùa xuân năm 1975 là thắng lợi của cách mạng Việt Nam dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác – Lênin với những chân lý bất hủ “Thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”, “Không có gì quý hơn độc lập tự do”. Đó còn là thắng lợi tất yếu của sự lãnh đạo đúng đắn, tài tình, sáng tạo của Đảng ta với đường lối cách mạng độc lập, tự chủ, giương cao ngọn cờ “ Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội” và phương pháp cách mạng sáng tạo “đánh lui từng bước, đánh đổ từng bộ phận để đi tới đánh đổ hoàn toàn kẻ địch”…

Đại thắng mùa xuân năm 1975 là thắng lợi của chủ nghĩa yêu nước Việt Nam với ý chí tự lập, tự cường dân tộc cùng những nguyên lý bất hủ “giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh”, lấy ít đánh nhiều, lấy yếu thắng mạnh”, “lấy đại nghĩa thắng hung tàn, lấy chí nhân thay cường bạo”… Đó, đồng thời cũng là thắng lợi của đức tính cần cù, sức chịu đựng gian khổ, lòng quả cảm, trí tuệ thông minh và tư duy sáng tạo của con người Việt Nam. Nhà báo chiến trường người Pháp R. Ghilan nhận xét về người dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ như sau: “Nhân tố của cuộc chiến tranh này là cái nhân tố mà không có một bộ máy điện tử nào của Mỹ có thể tính nổi, nhưng đó lại là nhân tố quyết định: khả năng chịu đựng gian khổ phi thường của người Việt Nam. Khả năng này là phẩm chất vốn có của con người Việt Nam nhờ ý chí tự cường và lòng yêu nước cực kỳ mãnh liệt”.

Đại thắng mùa xuân năm 1975 là thắng lợi của công lý và chính nghĩa, cũng là thắng lợi của tiến bộ xã hội, chủ nghĩa nhân văn và lương tri thời đại (do Việt Nam đại diện) trước cuộc chiến tranh xâm lược phi nghĩa và tàn bạo (do Mỹ thực hiện ở Việt Nam). 48 năm đã đi qua (kể từ Đại thắng mùa xuân năm 1975), thế giới và Việt Nam đã có nhiều biến đổi; dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân Việt Nam đã phát huy sáng tạo giá trị và ý nghĩa của Đại thắng mùa xuân năm 1975 trong công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế. Với khát vọng phát triển và tinh thần “táo bạo, thần tốc, quyết chiến, quyết thắng” dựa trên cơ sở khoa học và thực tiễn cách mạng, chúng ta đã và đang từng bước thực hiện thắng lợi các quyết sách chiến lược (đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân; xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; thực hiện đường lối đối ngoại hòa bình, độc lập, tự chủ, hợp tác cùng phát triển…) để đi đến mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Thời gian càng lùi xa và không gian càng rộng mở cùng với những biến đổi to lớn trên thế giới, càng làm cho chúng ta nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn về tầm vóc, giá trị và ý nghĩa lịch sử của Đại thắng mùa xuân năm 1975 đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thân yêu của chúng ta hôm nay.

PGS. TS. Nguyễn Thế Nghĩa

(Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh)